Biobränsle

Biobränsle har under senare år blivit en viktig råvara för framställning av både el- och värmeenergi inom Norra Skogsägarnas verksamhetsområde. Nyetableringar av kraftvärmeverk inom området har medfört en ökad efterfrågan på biobränsle.

Norra Skogsägarna arbetar därför aktivt för att skapa en marknad med vettig avsättning för de bränsleråvaror som finns i skogen, vid sågverken och på andra industrier. På senare år har vi blivit en av norra Sveriges största hanterare av biobränsle.

Marknad

Merparten av de volymer vi hanterar används som bränsle vid värmeverk inom området. En viss andel säljs även till bränsleföretag i mellansverige.

Till pelletsindustrin är det framförallt sågspån och kutterspån som utgör råvara. En del kutterspån säljs även till bönder som strömaterial till stall och ladugårdar.

Produkter

De biobränsleprodukter vi hanterar är främst biprodukter från sågverksindustrin såsom spån, bark, torrflis och justerrester, kutterspån samt olika typer av bränsleblandningar.Vi hanterar även en viss volym skogsbränsle i form av grenar, toppar och stamved (grot och energigallringar).