Rundvirke

Vår virkesavdelning ombesörjer såväl köp som försäljning av timmer och massaved, cellulosaflis samt övriga biprodukter genom både intern och extern handel. Vår uppgift är bland annat att tillse att både egna industrier och externa kunder får önskade volymer i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet.

Marknad rundvirke

Virkesmarknaden inom vårt område präglas av en stor efterfrågan på framförallt sågtimmer. Inom området finns ett flertal större sågverk som har ett stort behov av timmer. Massabruken inom området har dessutom på senare tid visat ett allt större intresse för massaved och cellulosaflis.

Kunder

Vi levererar timmer och stolpar till egna industrier. Massaved och cellulosaflis försäljs till massabruk i Västerbotten, Ångermanland, Norrbotten och norra Finland.

Leverantörer

Merparten av rundvirket kommer från medlemmar i föreningen. Övrig andel kommer från externa leverantörer, skogsbolag och import.